Щукин Василий Георгиевич

Щукин Василий Георгиевич родился 4 сентября 1952 г. в Москве. В 1974 г. закончил филологический факультет Московского университета (диплом с отличием, дипломная работа на тему “Литературно-критическая деятельность М.Е. Салтыкова-Щедрина в журнале “Отечественные записки в 1868 году”), в 1977 г. - аспирантуру. В 1978 г. удостоен ученой степени кандидата филологических наук (диссертация на тему “М.Е. Салтыков-Щедрин – литературный критик”)
С 1979 г. проживает в Польше. Доктор гуманитарных наук (1987, диссертация на тему “Русское западничество как общественно-литературное явление”), профессор (1999, професорская монография “Миф дворянского гнезда. Геокультурологическое исследование по русской классической литературе”). В настоящее время заведует кафедрой русской литературы Средневековья и Нового времени Ягеллонского университета, а также преподает в Папском университете им. Иоанна Павла II в Кракове.

Имеет множество правительственных наград и пощрений. 

Опубликовал 394 научные работы, в том числе 9 книг. Имеет множество правительственных наград и пощрений. 

Публикации, связанные с усадебным текстом и литературным краеведением:
1. Ленинские горы как гетеротопный топос Культуры Два, [w:] Гетеротопии: миры, границы, повествование: Сборник научных статей (Mokslo darbai 2015/57(5), ISSN 0258 0802 Literatūra. Specialusis leidinus, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, s. 144–156.

2. Локальная интроспекция: заметки о поэтике жанра, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica” 8: Myśl wartościująca w literaturze (między porywami uczuć i prozą życia. Pod redakcją Aleksandry Szymańskiej i Ewy Sadzińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 69–78. ISSN 1427–9681.

3. Вокзал как книга и здесь-пространство, [w:] „Лабиринт” Журнал социально-гуманитарных исследований [czasopismo internetowe, Иваново] 2015, nr 3, http://journal-labirint.com/wp-content/uploads/2015/10/3/Shukin.pdf.

4. Город и поэтосфера природы, [w:] Eйдос. Альманах теорiï та iсторiï iсторичноï науки, Випуск 8, Киïв 2014/2015, s. 177–190 [2015, nr 8].

5. Лермонтов и Петербургский текст (интертекстуальные связи повести «Штосс»), [w:] Lermontov in 21st-Century Literary Criticism. Collective Monograph. Editors: Maria Gyöngyösi, Katalin Kroó, Tünde Szabó, Eötvös Loránd University, Budapest 2015, s. 317–344. Przedruk w: „Простор” [Алма-Ата / Алматы] 2015, nr 9, s. 163–178.

6. «Увидал большой вокзал...»: Культурно-семиотические заметки, [w: ] Ракла с културни кодове = Короб культурных кодов: Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д. ф. н. Дечка Чавдарова. Редколлегия: проф., д. ф. н. Денка Кръстева (съставител и отговорен редактор), доц., кандидат филологических наук Александр Степанов, доц. д-р Пламен Панайотов, Велико Търново: Издателство «Фабер», 2016, s. 121–147.

7. Раскольников на Сенной площади: о происхождении ключевого сюжетного мотива „Преступления и наказания” Ф.М. Достоевского, [w:] „Studia Litteraria Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis” 2016, t. 11, nr 3, s. 167–174.

8. Petersburg  a twórczość Fiodora Dostojewskiego, [w:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie, t. XXV/1, Wrocław etc. 1983, s. 92–93.

Moskwa jako forma kultury duchowej, [w:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie, t. XXVI/1/2, Wrocław etc. 1984, s. 50–51.

9. "Szlacheckie  gniazdo"  w oczach Turgieniewa i Czechowa, [w:] Sprawozdania z  Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie, t. XXIX/1–2, Wrocław etc. 1987, s. 92–93.

„Jeździec miedziany” Aleksandra Puszkina a słowianofilsko-okcydentalistyczna mitologia  Petersburga, [w:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie, t. XXXI/2, Wrocław 1989, s. 49.

10. Mifopoeticzeskaja gieografija Rossii, [w:] VIII Mieżdunarodnyj Kongress MAPRIAŁ: Russkij jazyk i litieratura w sowriemiennom diałogie  kultur. Regensburg/Giermanija, 20–26 awgusta 1994  g. Tezisy  dokładow (dopolnitelnyj wypusk), Regensburg 1994, s. 237.

11. Przestrzeń kulturowa Rosji jako przedmiot mitycznej wyobraźni inteligencji rosyjskiej (wiek XIX–XX), [w:] „Rocznik PAU. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU” 1995, s. 62–64.

Le roman en tant que correspondence littéraire ŕ la culture urbaine, [w:] AILC / ICLA XV. 16–22 Aoűt / August 1997, Leiden. Resumé des textes présents / Abstracts of presented papers, Leiden 1997, s. 266.

12. Petierburgskaja  Siennaja  ploszczad'  (k  charaktieristikie odnoj "profanologiemy"), [w:] Śmiecie w praktyce, w języku/kulturze i w sztuce /literaturze. Konferencja Międzynarodowa. Pracownia Kultury, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 3–6. XII. 1998. Tezy do zgłoszonych referatów. Redakcja: J. Faryno, R. Boroch, R. Bobryk. IS PAN, Warszawa 1998, s. 28 (na prawach rękopisu).

13. Ot biełokamiennoj  do  krasnoj. Mif Moskvy w russkom litieraturnom soznanii konca XIX–naczała XX wieka, [w:] IX Mieżdunarodnyj  kongress MAPRIAŁ. Russkij jazyk, litieratura i kultura na rubieże wiekow, I. Bratisława, Słowackaja Riespublika, 16–21  awgusta 1999 g. Tezisy  dokładow  i  soobszczenij, Bratisława 1999, s. 257–258.

14. O niekotorych razliczijach w modelirowanii kulturnogo prostranstwa w polskom i russkom jazykach: leksema „dom”, [w:] Wizerunek sąsiadów. I: Polacy w oczach Rosjan – Rosjanie w oczach Polaków. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Instytut Slawistyki AN, Warszawa 2–4. XII. 1999. Nadesłane tezy referatów, Warszawa 1999, s. 3–4 [na prawach rękopisu].

15. Koncept „dom” w polskiej i rosyjskiej świadomości kulturowo-językowej, [w:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie, t. XLIV/1: styczeń – czerwiec 2000 r., Kraków 2001, s. 86–87.

16. Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury: Studia i rozprawy. Pod redakcją Marii Cieśli-Korytowskiej, Kraków 1997, s. 476, [w:] „Nowoje Litieraturnoje Obozrienije” 1997, nr 28, s. 399–401 (pseudonim B. Znamienskij).

17. Moskwa  i  moskowskij  tiekst  w russkoj kulturie. Sbornik  statiej, Moskwa 1998, [w:]   „Nowoje Litieraturnoje Obozrienije” 1999, nr 5 (39), s. 412–415.

18. Russkaja prowincyja: mif – tiekst – riealnost’, Moskwa–Sankt-Pietierburg 2000, s. 491, [w:] „Nowoje Litieraturnoje Obozrienije” 2000, nr 6 (46), s. 316–318.

19. Polskije ekskursii w obłast’ duchownoj gieografii (A. Walicki, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2002; G. Przebinda, Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy, Kraków 2001; G. Przebinda, Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku, Kraków 2003), [w:] „Nowoje Litieraturnoje Obozrienije” 2004, nr 5 (69), s. 301–308 (artykuł recenzyjny).

20. Ł. Je. Lapina, Mir Pietierburga w russkoj poezii. Oczerki istoriczeskoj poetiki, Sankt-Pietiereburg: Nestor-Istorija, 2010, s. 138, [w:] „Nowoje Litieraturnoje Obozrienije” 2012, nr 1 (113), s. 351–353 (рецензия).

21. Монументальный труд о литературе Большого Урала: [рец. на кн.: История литературы Урала. Конец XIV - XVIII в. / Гл. ред. В.В. Блажес, Е.К. Созина. Москва, 2012] // „Русская литература” 2015, № 1, c. 233–234 (рецензия).

22. Dworianskaja usad’ba / Dwór szlachecki, / The Gentry (Country) Estate, [w:] Idiei w Rossii / Idee w Rosji / Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Justyny Kurczak, t. 7, „Ibidem”, Łódź 2009, s. 74–83.

23. Dworianstwo / Ziemiaństwo / The Nobility, [w:] Idiei w Rossii / Idee w Rosji / Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Justyny Kurczak, t. 7, „Ibidem”, Łódź 2009, s. 84–93.

24. Gieopoetika, [w:] Gumanitarnaja gieografija: naucznyj i kulturno-proswietitielnyj almanach. Red. I.I. Mitin, D.N. Zamiatin, t. 6, Moskwa: Institut Nasledija, 2010, s. 250–254.

25. Gieokulturołogija, [w:] Gumanitarnaja gieografija: naucznyj i kulturno-proswietitielnyj almanach. Red. I.I. Mitin, D.N. Zamiatin, t. 6, Moskwa: Institut Nasledija, 2010, s. 245–250.

26. Lokalnyj mif, [w:] Gumanitarnaja gieografija: naucznyj i kulturno-proswietitielnyj almanach. Red. I.I. Mitin, D.N. Zamiatin, t. 6, Moskwa: Institut Nasledija, 2010, s. 284–288.

27. Lokalnyj tiekst, [w:] Gumanitarnaja gieografija: naucznyj i kulturno-proswietitielnyj almanach. Red. I.I. Mitin, D.N. Zamiatin, t. 6, Moskwa: Institut Nasledija, 2010, s. 290–293.

28. Kulturnoje gniezdo, [w:] Gumanitarnaja gieografija: naucznyj i kulturno-proswietitielnyj almanach. Red. I.I. Mitin, D.N. Zamiatin, t. 6, Moskwa: Institut Nasledija, 2010, s. 265–269.

29. Экфразис как путь к сверхсознанию и умиротворению («Славянка» Василия Жуковского), [w:] Теория и история экфразиса, Седльце (готовится к печати).